Witamy Pa?stwa na naszej stronie

Drewniane domy z bali

Pod wieloma wzgl?dami budowane przez nas domy z bali syberyjskich przewy?szaj? tradycyjne budynki murowane – z ceg?y czy z suporeksu. Zdrowy mikroklimat, jaki zapewnia naturalny materia? budowlany, oraz przytulna atmosfera sprawiaj?, ?e coraz wi?cej osób decyduje si? wspó?cze?nie na domy z drewna.

    


Wypadaj? one bardzo korzystnie równie? ze wzgl?dów ekonomicznych. Koszt budowy obiektu z bali syberyjskich cz?sto porównywalny z kosztem zakupu mieszkania w bloku! Zapewnia natomiast du?o wi?cej przestrzeni, przyjemniejsz? atmosfer? oraz nieporównywalny z blokowym mieszkaniem klimat. Jeste?my o tym przekonani, poniewa? od dawna dzia?amy w tej bran?y. Nie mo?na jednoznacznie stwierdzi?, ?e jeste?my producentem domów z bali, poniewa? ich zaprojektowanie to prawdziwa sztuka rzemie?lnicza, która wymaga kunsztu trudnego do osi?gni?cia przy masowych wyrobach. Z drugiej jednak strony opracowali?my technologi? produkcji bala okr?g?ego, która usprawnia proces budowy domów z bali syberyjskich.

Jeste?my przekonani, ?e je?li tylko Pa?stwo zechcecie szczegó?owo zapozna? si? z nasz? ofert?, to przekonacie si?, ?e proponujemy najwy?sz? jako?? surowca - pozyskiwanego z Rosji i Finlandii, a tak?e rzetelne wykonanie, przy bardzo korzystnych cenach.

Zach?camy Pa?stwa do zadawania pyta? telefonicznie lub mailowo.

Zapraszamy do biura.

Nie jeste?my po?rednikami, jak wiele firm, które proponuj? budow? obiektów drewnianych. Jeste?my bezpo?rednimi wykonawcami z bardzo du?ym do?wiadczeniem oraz wypracowan? technologi? oraz procedur? post?powania, dzi?ki czemu dzia?amy sprawnie i dok?adnie wiemy, jak zachowa? si? w niemal ka?dej sytuacji – równie? takiej zaskakuj?cej i nieoczekiwanej.

 

Domy drewniane ca?oroczne

Jeszcze do niedawna pokutowa?o przekonanie, ?e budynki z bali nie nadaj? si? do zamieszkania jesieni? i zim?. Nic bardziej mylnego! Domy drewniane ca?oroczne doskonale sprawdzaj? si? przez 365 dni zapewniaj?c przyjemne warunki do ?ycia mieszka?com i tworz?c we wn?trzu unikalny mikroklimat. Warto bli?ej przyjrze? si? proponowanym przez nas rozwi?zaniom.


 

       Zapraszamy Pa?stwa  do obejrzenia naszej krakowskiej strony:

                    
  Rosja - tutaj produkujemy domy z bala okr?g?ego                   Finlandia - tutaj produkujemy domy z bala klejonego


Dom drewniany

Dom z bali drewnianych ma wiele zalet. Drewno to ?ywy materia?. Nawet kiedy jest ?ci?te, oddycha, promieniuj?c energi? zdrowia. W domach z bali okr?g?ych utrzymuje si? naturalna wymiana powietrza, oddycha si? lekko i swobodnie. Dom ten jest cieplejszy, ni? ceglany. Drzewo generuje ciep?o, równomiernie oddaj?c go, dlatego dom posiada odpowiedni mikroklimat i temperatur?.

Niepodwa?aln? zalet? bali okr?g?ej jest jej równy kszta?t, pozwalaj?cy osi?gn?? dok?adn? precyzj? w szczelno?ci ??cza wie?cowego i k?towego. Bal okr?g?y mniej deformuje si? podczas starzenia. Nie mniej wa?nym czynnikiem, przemawiaj?cym na korzy?? bala okr?g?ego jest zachowanie w pierwotnym wygl?dzie niepowtarzalnego pi?kna drzewa. Naturalny wygl?d czaruje, zachwyca wzrok i dodaje wn?trzu domu drewnianego zadziwiaj?cej elegancji.

W budownictwie cz?sto wykorzystywane s? iglaste rodzaje drzewa. Najbardziej rozpowszechnione to sosna i ?wierk. Drewno ma wiele w?a?ciwo?ci, korzystnie odró?niaj?cych go od innych materia?ów budowlanych. Drewno to materia?, stworzony przez natur?, absolutnie bezpieczny dla zdrowia, podtrzymuj?cy równowag? tlenow? i optymaln? wilgotno?? powietrza.

Drewno ma niepowtarzalne pi?kno, ten materia? mo?na wielokrotnie ?reanimowa?".

Drewno, w odró?nieniu od wielu materia?ów budowlanych, powoduj?cych reakcj? alergiczn?, nie ma negatywnego wp?ywu na organizm cz?owieka.

SOSNA nale?y do iglastych. ?yje 400-600 lat i w dojrza?ym wieku (120-150 lat) osi?ga wysoko?? 30-40 metrów. Konar ma prosty, równy, ?atwo poddaj?cy si? obróbce.

S? dwa gatunki sosny - smolista i sucha. Smolista mo?e by? w wodzie dziesi?tki lat. Dlatego pierwsze wie?ce w domu drewnianym budowniczowie uk?adaj? z drewna sosny smolistej.

?WIERK zajmuje drugie miejsce po so?nie jako budulec. ?yje do 300 lat i w dojrza?ym wieku (120-150 lat) osi?ga wysoko?? 50 metrów. Konar ma okr?g?y i prosty.

Drzewo ci??ko poddaje si? obróbce przez twardo?? s?ków. Jest nie bardzo smoliste i odporne na p?kni?cia.

W staro?ytno?ci mieszka?cy Europy Zachodniej uwa?ali choink? za opiekunk? zwierz?t, ptaków i ro?lin. Dobry duch choinki broni? cz?owieka przed ró?nymi ?yciowymi niebezpiecze?stwami. Choink? uwa?ano za symbol wiecznego ?ycia i m?odo?ci. Staro?ytni Germanie, pragn?c u?askawi? pot??nego ducha lasu, ?yj?cego w choince, wieszali na ga??zi ró?ne ozdoby. Zwyczaj ozdobienia choinki przej?li od Niemców Holendrzy i Anglicy. Pó?nej, po utracie magicznego znaczenia obrz?du, choink? wci?? ozdabiano wed?ug tradycji na ?wi?ta.

Uwa?a si?, ?e w takim domu oddycha si? l?ej. Dom choinkowy - serce zdrowe.

Choinka jest drzewem w miar? mocnym, mi?kkim, lekkim i w miar? szybko schn?cym.

Choink? cz?sto myl? ze sosn?. Na pierwszy rzut oka, ma?o ró?ni si? jedno od drugiego, chocia? maj? ró?ne fizyczno-mechaniczne w?a?ciwo?ci. Trzeba pami?ta?, ?e choinka jest bardziej lekka i bardziej mi?kka od sosny, cz??ciej mo?na na niej spotka? drobne s?ki z charakterystycznym blaskiem. ?wierk w wi?kszo?ci przypadków jest ja?niejszy od sosny.

W pó?nocnych krajach ?wierk jest bardzo rozpowszechnionym materia?em budowlanym.

Poprawiane: czwartek, 28 marca 2013 07:29

Nasi Partnerzy

      
                                       
 
Podstolice 34, 32-020 Wieliczka, tel.: 795 376 591, e-mail: biuro@domyzbali.lublin.pl
JesteĹ› tutaj Dom drewniany