Witamy Pa?stwa na naszej stronie

Drewniane domy z bali

Pod wieloma wzgl?dami budowane przez nas domy z bali syberyjskich przewy?szaj? tradycyjne budynki murowane – z ceg?y czy z suporeksu. Zdrowy mikroklimat, jaki zapewnia naturalny materia? budowlany, oraz przytulna atmosfera sprawiaj?, ?e coraz wi?cej osób decyduje si? wspó?cze?nie na domy z drewna.

    


Wypadaj? one bardzo korzystnie równie? ze wzgl?dów ekonomicznych. Koszt budowy obiektu z bali syberyjskich cz?sto porównywalny z kosztem zakupu mieszkania w bloku! Zapewnia natomiast du?o wi?cej przestrzeni, przyjemniejsz? atmosfer? oraz nieporównywalny z blokowym mieszkaniem klimat. Jeste?my o tym przekonani, poniewa? od dawna dzia?amy w tej bran?y. Nie mo?na jednoznacznie stwierdzi?, ?e jeste?my producentem domów z bali, poniewa? ich zaprojektowanie to prawdziwa sztuka rzemie?lnicza, która wymaga kunsztu trudnego do osi?gni?cia przy masowych wyrobach. Z drugiej jednak strony opracowali?my technologi? produkcji bala okr?g?ego, która usprawnia proces budowy domów z bali syberyjskich.

Jeste?my przekonani, ?e je?li tylko Pa?stwo zechcecie szczegó?owo zapozna? si? z nasz? ofert?, to przekonacie si?, ?e proponujemy najwy?sz? jako?? surowca - pozyskiwanego z Rosji i Finlandii, a tak?e rzetelne wykonanie, przy bardzo korzystnych cenach.

Zach?camy Pa?stwa do zadawania pyta? telefonicznie lub mailowo.

Zapraszamy do biura.

Nie jeste?my po?rednikami, jak wiele firm, które proponuj? budow? obiektów drewnianych. Jeste?my bezpo?rednimi wykonawcami z bardzo du?ym do?wiadczeniem oraz wypracowan? technologi? oraz procedur? post?powania, dzi?ki czemu dzia?amy sprawnie i dok?adnie wiemy, jak zachowa? si? w niemal ka?dej sytuacji – równie? takiej zaskakuj?cej i nieoczekiwanej.

 

Domy drewniane ca?oroczne

Jeszcze do niedawna pokutowa?o przekonanie, ?e budynki z bali nie nadaj? si? do zamieszkania jesieni? i zim?. Nic bardziej mylnego! Domy drewniane ca?oroczne doskonale sprawdzaj? si? przez 365 dni zapewniaj?c przyjemne warunki do ?ycia mieszka?com i tworz?c we wn?trzu unikalny mikroklimat. Warto bli?ej przyjrze? si? proponowanym przez nas rozwi?zaniom.


 

       Zapraszamy Pa?stwa  do obejrzenia naszej krakowskiej strony:

                    
  Rosja - tutaj produkujemy domy z bala okr?g?ego                   Finlandia - tutaj produkujemy domy z bala klejonego


Mity budownictwa drewnianego.

Budownictwo z drewna - domy jedno i wielorodzinne, pensjonaty, restauracje, o?rodki wypoczynkowo-rozrywkowe, sauny - zawsze rodzi si? wiele pyta?... i wiele mitów. Ka?dy cz?owiek kiedy? marzy? o przeprowadzce, co drugi my?la? o w?asnym domu. Wed?ug statystyki tylko co trzeci z dziesi?ciu marz?cych, zaczyna budow? domu. Dlaczego? Badania statystyczne pokazuj?, ?e wi?kszo?? ludzi boi si? budowy domu drewnianego z kilku podstawowych przyczyn. Cz??? z tych przyczyn ma realne pod?o?e, ale cz??? jest po prostu mitem. Rozpatrzymy niektóre z nich.


Mit pierwszy: dom z drewna - to domek letniskowy, nie do ca?orocznego u?ytku.

Uwa?a si?, ?e mieszka? w domu drewnianym mo?na tylko i wy??cznie w ciep?? por? roku, przewa?nie latem. ?e dom drewniany to co? niewielkiego, domek letnistkowy lub letni...

Oczywi?cie, ta opinia, ma prawo do istnienia, wielu ludzi ma domki letniskowe za miastem, na wsi, minimum udogodnie?. Ale dom z drewna jest taki, jak dom z ceg?y, kamienica lub mieszkanie w mie?cie.

Dom drewniany jest ca?kiem bezpieczny, ciep?y, komfortowy. Ma w sobie wszystko - TV, satelity, alarmy - ca?? cywilizacj?. Ró?nica tylko w tym, i? zamiast ?cian z ceg?y lub kamieniu tutaj s? ?ciany z drewna. Ale i one mog? by? ró?ne - z bala okr?g?ego, z bala prostok?tnego, z bala klejonego,mo?e by? równie?  i konstrukcja szkieletowa.

Powstaje wiele pyta?, powi?zanych z bezpiecze?stwem przeciwpo?arowym, z malowaniem domu. Klienci cz?sto pytaj? o kominki, czy b?dzie w tym domu ciep?o itd.

?wiadomie nie mówimy o domu drewnianym, ekologicznie czystym.O tym napisano ju? w wi?kszo?ci wyda?. Ale, mo?liwe, ?e nie wszyscy wiedz?, ?e w domach drewnianych nie montuje si? klimatyzacji. Dom "oddycha" sam, w naturalny sposób, przez ?ciany.

Jeszcze jedno pytanie: ile lat mo?e s?u?y? dom z drewna?

Prosimy zapomnie? o starych domach z drewna.Ale nawet one jeszcze stoj?!!! Dzisiaj, przy wspó?czesnych technologiach, istnieje wiele mo?liwo?ci utrzyma? swój dom w nale?nym stanie i 100 i 200 lat. Teraz na rynku budowlanym s? ró?ne materia?y, impregnaty, farby,które znacznie przed?u?aj? ?ycie drewnianych konstrukcji.Trzeba, wi?c, tylko uwa?a? i pilnowa?. O dom trzeba po prostu dba? - jak o odzie?, buty lub mieszkanie.

Mit drugi: dom z drewna jest tani.

Trzeba powiedzie?, ?e warto?? domu drewnianego w porównaniu do innego typu domu nie jest tania.Mo?na wybudowa? dla siebie lub ekonomiczny lub luksusowy dom. Ale otrzymuj?c go, maj? Pa?stwo wielk? przewag?: absolutnie indywidualny dom, zrobione dla i wed?ug Pa?stwa ?ycze?, zaczynaj?c od elewacji, na wn?trzu ko?cz?c.

Dom drewniany ze ?cian sosnowych lub ?wierkowych mo?na wyko?czy? p?yt?, flizami. Mo?na zamontowa? jakiekolwiek urz?dzenie, wszystko, czego dusza zapragnie: kocio?, jacuzzi, kominek z p?aszczem wodnym, ogrzewanie pod?ogowe. Odpowiednio, warto?? domu biedzie zale?e? od wybranego wariantu wyko?czenia.Jedna z zalet domu drewnianego: ?ciane o grubo?ci od 22-24cm nie potrzebuj? dodatkowego ocieplenia.To znacznie zmniejsza koszty wyko?czenia.

Do rzeczy, zaoszcz?dzi? mo?na na fundamencie i zrobi? go lekkim. Swoj? charakterystyk? techniczn? nie ust?puje on ci??kiemu fundamentowi. Wiadomo, ?e wi?kszo?? konstrukcji z drewna jest l?ejszych, ni? z ceg?y, nie potrzebuj? wi?c ci??kich fundamentów. A ci??kie fundamenty kosztuj?...

Mit trzeci: budowa domu z drewna jest droga.

Oczywi?cie, budowa domu drewnianego kosztuje sporo, materia?, praca, dostarczenie i zbiórka potrzebuj? niema?ych inwestycji. Drogo - to termin, który s?u?y do porównania z czym? tanim. Mo?na porównywa? domy drewniane i mieszkania.W przypadku domu p?acisz za swoje chodniki,ogródek itd.W przypadku mieszkania,niestety,p?acisz za miejsca ogólnego korzystania:korytarze,klatki schodowe i inne.W takim razie dro?sze jest mieszkanie. Mo?na porówna? równie? dom drewniany i dom z ceg?y. W domu z ceg?y do ?cian mamy kilkakrotne podej?cie:oklei? styropianem,pó?niej siatk?,klej,szpachlowanie z dwa razy,szlifowanie i  malowanie.Do zmontowanych ?cian drewnianych mamy podej?cie: na dodatkowe uszczelnienie, szlifowanie i malowanie lub impregnowanie. Sumuj?c w/w nie mo?na powiedzie?, ?e budowa domu z drewna jest droga.

Mit czwarty: domy drewniane potrzebuj? obs?ugi, remontu i to kosztuje.

Elewacja domu murowanego co  b?dzie potrzebowa?a gruntownego remontu:wed?ug starych norm budowlanych nowe tynki trzeba by?o nak?ada? co ok.12-15 lat.Wspó?czesne materia?y wyko?czeniowe wyd?u?y?y ten czas,ale, jednak,tynki b?d? potrzebowa?y odnowienia.

W odró?nieniu od domów z ceg?y, domy drewniane nie potrzebuj? okresowych remontów tynku ani elewacji. Nie potrzebuj? tego nawet po 25-30 latach,za wyj?tkiem od?wie?enia warstwy ochronnej drzewa.Na ogrzewanie takiego domu trzeba ok. 30% mniej energii. Szybko mo?na go przywróci? do komfortowego stanu po d?ugiej przerwie i podtrzymywa? odpowiedni? temperatur?.Utrzymanie domu(pr?d,gaz,woda,us?ugi komunalne itd)j jest porównywalne z p?atno?ciami za podobne us?ugi dwupokojowego mieszkania.

Mit pi?ty: domy z drewna zamarzaj?, wiatr wywiewa ciep?o z domu.

S?uszna uwaga. Je?li Dom drewniany zosta? ?le z?o?ony i odpowiednio nie uszczelniony,to z niego b?dzie " ucieka? " ciep?o, on mo?e  przemarzn?? i, oczywi?cie, w zimie nie b?dzie trzyma? ciep?a. Budowa domu wymaga wiedzy i do?wiadczenia. Profesjonalnie zebrany dom bardzo dobrze trzyma ciep?o w zimie i ch?ód latem. Drewno jest dobrym materia?em izolacyjnym.

Mit szósty: domy z drewna nie mog? by? wysokie.

Domy z drewna mog? by? wysokie czy wielokondygnacyjne.


Mo?liwa wysoko?? domu nie zale?y od drewna, a od tego, czy buduje go profesjonalista, czy amator.


Mit siódmy: domy drewniane ?atwo si? pal?.

Dzisiaj, podczas budowy, trzeba korzysta? ze odpowiednich ?rodków chemicznych antyseptycznych i przeciwpo?arowych (antypirenów) podwójnego dzia?ania. Trzeba je nanie?? na konstrukcj? drewnian?, wtedy skutecznie przeciwdzia?aj? ogniu i owadom.Oczywi?cie,wszystko pali si?,nawet kamie?,ale  te ?rodki skutecznie zapobiegaj? zapaleniu konstrukcji i znacznie wyd?u?aj? czas powstania ognia.

Mit ósmy: domy drewniane poddaj? si? owadom, kornikom.

Nie tylko owady, korniki, mrówki, ale zgnilizna, ple?? i grzyby s? niebezpieczne dla domu z drewna. Dzi?ki technologiom mamy szeroki wybór ?rodków antyseptycznych ("Fobos 7", Pinotex BASE, Pinotex CLASSIC, Pinotex AQUA PLUS, Bondex  i wiele innych). Chroni? one drewno przed szkodnikami i zgnilizn?. Trzeba tylko zwróci? uwag?, czy dany ?rodek dopuszczony jest do obrotu i czy mo?e znajdowa? si? w bezpo?rednim kontakcie z produktami spo?ywczymi. Prosimy o uwag?.

Mit dziewi?ty: z czasem dom drewniany skurczy si? tak, ?e nie mo?na otworzy? drzwi i okien.

Kurczenie si? domu drewnianego nie jest problemem, to jest naturaln? cech? drewna, na któr? trzeba uwa?a? podczas budowy domu. Materia? stolarki okiennej (drewno / PCV) nie ma znaczenia. Dom skurczy si?. Dlatego trzeba zostawia? woln? przestrze? dla "pracy" belek podczas osiadania konstrukcji,uwzgl?dni? wspó?czynnik osiadania konstrukcji,wykona? odpowiednie  otwory w miejscach zamontowania drzwi,okien itd.

Mit dziesi?ty: domy z drewna ci??ko wyka?cza?.

"Wyko?czenie wn?trz" jest poj?ciem bardzo szerokim. Nie ma z nim ?adnego problemu. Domy drewniane poruszaj? si?, wi?c standardowy monta? p?yty lub szpachlowanie ko?czy si? p?kni?ciem, je?li nie przestrzegamy specyfiki budownictwa drewnianego. Tutaj potrzebna fachowa pomoc.

W domach drewnianych mo?na montowa? konstrukcj? z p?yt GK, kolumny, boazerie, malowa?, k?a?? tynki, dekory, wszystko, co przyjdzie do g?owy,pod warunkiem,i? zajmuje si? tym odpowiedni fachowiec.

Mamy nadziej?, ?e pomogli?my spojrze? na te mity bez uprzedzenia.

?yczymy Pa?stwu, ?eby domy by?y mocne, ciep?e, komfortowe i pi?kne.

Udanego budowania!

?ród?o: PSK ELIT i VASILEKSTROJ

Poprawiane: czwartek, 28 marca 2013 08:21

Nasi Partnerzy

      
                                       
 
Podstolice 34, 32-020 Wieliczka, tel.: 795 376 591, e-mail: biuro@domyzbali.lublin.pl
JesteĹ› tutaj Mity budownictwa drewnianego.