Witamy Pa?stwa na naszej stronie

Drewniane domy z bali

Pod wieloma wzgl?dami budowane przez nas domy z bali syberyjskich przewy?szaj? tradycyjne budynki murowane – z ceg?y czy z suporeksu. Zdrowy mikroklimat, jaki zapewnia naturalny materia? budowlany, oraz przytulna atmosfera sprawiaj?, ?e coraz wi?cej osób decyduje si? wspó?cze?nie na domy z drewna.

    


Wypadaj? one bardzo korzystnie równie? ze wzgl?dów ekonomicznych. Koszt budowy obiektu z bali syberyjskich cz?sto porównywalny z kosztem zakupu mieszkania w bloku! Zapewnia natomiast du?o wi?cej przestrzeni, przyjemniejsz? atmosfer? oraz nieporównywalny z blokowym mieszkaniem klimat. Jeste?my o tym przekonani, poniewa? od dawna dzia?amy w tej bran?y. Nie mo?na jednoznacznie stwierdzi?, ?e jeste?my producentem domów z bali, poniewa? ich zaprojektowanie to prawdziwa sztuka rzemie?lnicza, która wymaga kunsztu trudnego do osi?gni?cia przy masowych wyrobach. Z drugiej jednak strony opracowali?my technologi? produkcji bala okr?g?ego, która usprawnia proces budowy domów z bali syberyjskich.

Jeste?my przekonani, ?e je?li tylko Pa?stwo zechcecie szczegó?owo zapozna? si? z nasz? ofert?, to przekonacie si?, ?e proponujemy najwy?sz? jako?? surowca - pozyskiwanego z Rosji i Finlandii, a tak?e rzetelne wykonanie, przy bardzo korzystnych cenach.

Zach?camy Pa?stwa do zadawania pyta? telefonicznie lub mailowo.

Zapraszamy do biura.

Nie jeste?my po?rednikami, jak wiele firm, które proponuj? budow? obiektów drewnianych. Jeste?my bezpo?rednimi wykonawcami z bardzo du?ym do?wiadczeniem oraz wypracowan? technologi? oraz procedur? post?powania, dzi?ki czemu dzia?amy sprawnie i dok?adnie wiemy, jak zachowa? si? w niemal ka?dej sytuacji – równie? takiej zaskakuj?cej i nieoczekiwanej.

 

Domy drewniane ca?oroczne

Jeszcze do niedawna pokutowa?o przekonanie, ?e budynki z bali nie nadaj? si? do zamieszkania jesieni? i zim?. Nic bardziej mylnego! Domy drewniane ca?oroczne doskonale sprawdzaj? si? przez 365 dni zapewniaj?c przyjemne warunki do ?ycia mieszka?com i tworz?c we wn?trzu unikalny mikroklimat. Warto bli?ej przyjrze? si? proponowanym przez nas rozwi?zaniom.


 

       Zapraszamy Pa?stwa  do obejrzenia naszej krakowskiej strony:

                    
  Rosja - tutaj produkujemy domy z bala okr?g?ego                   Finlandia - tutaj produkujemy domy z bala klejonego


Przewodno?? cieplna drewna

W?a?ciwo?ci fizyczne i mechaniczne drewna

G?ównym wska?nikiem mechanicznych w?a?ciwo?ci jest jej szczelno??, czyli zdolno?? do zatrzymywania wp?ywu czynników zewn?trznych. Dla ustalenia przydatno?ci drewna jako materia?u budowlanego wa?na jest jego elastyczno??, szczelno??, wilgotno??, ciep?o przepuszczalno??, zdolno?? do schni?cia i nabierania wilgotno?ci.

Rozpatrzmy wy?ej wymienione:


Szczelno??. Przy wilgotno?ci nie wi?kszej, ni? 12%, drewno wg szczelno?ci mo?na podzieli? na grupy w nast?puj?cy sposób (g/m) :

  • wysokiej szczelno?ci - 750 i wy?ej
  • ?redniej szczelno?ci - 550 - 740
  • niskiej szczelno?ci - 540 i ni?ej

W tabeli 1 podano szczelno?? ró?nych gatunków drewna.

Wilgotno?? - w?a?ciwo?? drewna, charakteryzuj?ca si? ilo?ci? istniej?cej w niej wilgoci. Budowa w?ókien drewna jest taka, ?e wilgo? l?ej przenika przez sztorc drzewa. Wilgo?, znajduj?ca si? w komórkach i przestrzeni mi?dzykomórkowej, nazywa si? woln?, a w ?ciankach komórki - powi?zan? lub higroskopijn?. Wilgotno?? wzgl?dna to wspó?czynnik wagi wilgoci, zawartej w drewnie, do wagi suchego drewna. Wed?ug w/w drewno mo?e by? w stanie absolutnie suchym (wilgotno?? równa si? 0%), pokojowo-suchym (wilgotno?? od 8 do 15%), powietrzno-suchym (wilgotno?? od 16 do 20%), pó?suchym (wilgotno?? od 21 do 23%), wilgotnym (wilgotno?? wi?cej od 23%), ?wie?o ci?tym (wilgotno?? od 40 do 75%) i mokrym (wilgotno?? ponad 75%).

W tabeli 2 znajduj? si? wska?niki dla ?redniej wilgotno?ci drewna w stanie ?wie?o ci?tym.

Przewodno?? cieplna - w?a?ciwo?? drewna, odpowiadaj?ca za przepuszczanie ciep?a od jednej powierzchni do drugiej. Przewodno?? cieplna zale?y od jego wilgoci i wagi sze?ciennej. Wilgotne drzewo ma bardziej niski wspó?czynnik przewodno?ci. Waga drewna zale?y od gatunku: iglaste maj? mniejsz? szczelno?? i, odpowiednio, mniejsz? przewodno?? ciepln?.

Gatunek drewna szczelno?? kg/m3 wspó?czynnik schni?cia (licznik) i p?cznienia (mianownik)

przy wilgotno?ci 12% umowna w stanie suchym obj?to?ciowy promienny k?towy
brzoza 630 600 500 0,54/0,64 0,26/0,28 0,31/0,34
d?b szypu?kowy 670 640 530 0,47/0,55 0,17/0,18 0,32/0,35
?wierk 690 650 550 0,43/0,50 0,18/0,19 0,27/0,29
lipa 445 420 360 0,43/0,50 0,16/0,17 0,28/0,31
modrzew 495 480 400 0,49/0,58 0,22/0,23 0,30/0,33
olsza 660 630 520 0,52/0,61 0,19/0,20 0,35/0,39
topola / osika 520 490 420 0,43/0,49 0,16/0,17 0,28/0,30
jod?a kaukaska 495 470 400 0,41/0,47 0,14/0,15 0,28/0,30
jod?a syberyjska 435 410 350 0,46/0,54 0,17/0,18 0,31/0,34
sosna cedrowa 375 350 300 0,39/0,44 0,11/0,11 0,28/0,31
sosna zwyk?a 435 410 350 0,37/0,42 0,12/0,12 0,26/0,28

500 470 400 0,44/0,51 0,17/0,18 0,28/0,31

Tabela 1. W?a?ciwo?ci fizyczne drewna (w przybli?eniu).

Gatunek drewna Wilgotno?? drewna ?wie?o ci?tego (%)
Iglaste (?rednio) 90
?wierk 91
modrzew 82
jod?a 101
sosny cedrowe, syberyjskie, korea?skie 92
sosna zwyk?a 88
Li?ciaste mi?kkie (?rednio) 80
wierzba 85
lipa 60
topola osika 82
olsza 84
topola 93
twarde (?rednio) 65
brzoza brodawkowata i omszona 78
brzoza ?eberkowana 68
buk 64
wi?z 78
grab 60
d?b 50
jesion 78
jesion II 36

Tabela 2. Wspó?czynniki ?redniej wilgotno?ci drewna w stanie ?wie?o ci?tym.

Przewaga w przewodno?ci cieplnej drewna w stosunku do ceg?y jest oczywista.

?ciana z ceg?y grubo?ci 510 mm (dwie ceg?y) ma takie same w?a?ciwo?ci termoizolacyjne, jak ?ciana z bali drewnianej grubo?ci 100 mm. Je?li chodzi o porównywaln? warto??, to przewaga równie? jest po stronie drzewa. Trzeba jeszcze doda?, ?e ?ciany drewniane nabieraj? ciep?o i równomiernie oddaj? go na ca?o?? mieszkania. W takim domu b?dzie ciep?o nawet przy najni?szych temperaturach.

Przewodno?? akustyczna - charakterystyka, okre?laj?ca przenoszenie d?wi?ku. D?wi?k w ró?nych kierunkach rozpowszechnia si? niejednakowo. Przepuszczalno?? d?wi?ku wzd?u? w?ókien jest w 4-5 razy wy?sza, ni? w poprzek.

Schni?cie - zmniejszenie obj?to?ci drewna, spowodowane ubytkiem wody. W ró?nych kierunkach drzewo schnie nierównomiernie. Podczas zmniejszenia wilgotno?ci od 30 do 0% schni?cie wynosi wzd?u? w?ókien - 0,1%, promieni?cie - od 4 do 8%, k?towo - od 8 do 12%.

P?cznienie - proces przeciwny do schni?cia. Wysoka wilgotno?? sprawia, ?e drewno dobrze wch?ania wilgo?, jednocze?nie p?czniej?c i zwi?kszaj?c swój wymiar. Przez to szczeliny znikaj?. Nadmiar wilgoci w drewnie pogarsza jego w?a?ciwo?ci fizyczne i mechaniczne. Podczas suszenia wilgo? ubywa bardzo powoli. Podwy?szona wilgotno?? gotowej produkcji powoduje zmian? wymiarów geometrycznych, wykrzywienie, a co za tym idzie zmniejszenie jej jako?ci.

?ród?o: http://privat.bpknn.ru/taxonomy/term/105

Poprawiane: czwartek, 28 marca 2013 08:32
WiÄ™cej z tej kategorii: Mity budownictwa drewnianego. »

Nasi Partnerzy

      
                                       
 
Podstolice 34, 32-020 Wieliczka, tel.: 795 376 591, e-mail: biuro@domyzbali.lublin.pl
JesteĹ› tutaj Przewodno?? cieplna drewna