Witamy Pa?stwa na naszej stronie

Drewniane domy z bali

Pod wieloma wzgl?dami budowane przez nas domy z bali syberyjskich przewy?szaj? tradycyjne budynki murowane – z ceg?y czy z suporeksu. Zdrowy mikroklimat, jaki zapewnia naturalny materia? budowlany, oraz przytulna atmosfera sprawiaj?, ?e coraz wi?cej osób decyduje si? wspó?cze?nie na domy z drewna.

    


Wypadaj? one bardzo korzystnie równie? ze wzgl?dów ekonomicznych. Koszt budowy obiektu z bali syberyjskich cz?sto porównywalny z kosztem zakupu mieszkania w bloku! Zapewnia natomiast du?o wi?cej przestrzeni, przyjemniejsz? atmosfer? oraz nieporównywalny z blokowym mieszkaniem klimat. Jeste?my o tym przekonani, poniewa? od dawna dzia?amy w tej bran?y. Nie mo?na jednoznacznie stwierdzi?, ?e jeste?my producentem domów z bali, poniewa? ich zaprojektowanie to prawdziwa sztuka rzemie?lnicza, która wymaga kunsztu trudnego do osi?gni?cia przy masowych wyrobach. Z drugiej jednak strony opracowali?my technologi? produkcji bala okr?g?ego, która usprawnia proces budowy domów z bali syberyjskich.

Jeste?my przekonani, ?e je?li tylko Pa?stwo zechcecie szczegó?owo zapozna? si? z nasz? ofert?, to przekonacie si?, ?e proponujemy najwy?sz? jako?? surowca - pozyskiwanego z Rosji i Finlandii, a tak?e rzetelne wykonanie, przy bardzo korzystnych cenach.

Zach?camy Pa?stwa do zadawania pyta? telefonicznie lub mailowo.

Zapraszamy do biura.

Nie jeste?my po?rednikami, jak wiele firm, które proponuj? budow? obiektów drewnianych. Jeste?my bezpo?rednimi wykonawcami z bardzo du?ym do?wiadczeniem oraz wypracowan? technologi? oraz procedur? post?powania, dzi?ki czemu dzia?amy sprawnie i dok?adnie wiemy, jak zachowa? si? w niemal ka?dej sytuacji – równie? takiej zaskakuj?cej i nieoczekiwanej.

 

Domy drewniane ca?oroczne

Jeszcze do niedawna pokutowa?o przekonanie, ?e budynki z bali nie nadaj? si? do zamieszkania jesieni? i zim?. Nic bardziej mylnego! Domy drewniane ca?oroczne doskonale sprawdzaj? si? przez 365 dni zapewniaj?c przyjemne warunki do ?ycia mieszka?com i tworz?c we wn?trzu unikalny mikroklimat. Warto bli?ej przyjrze? si? proponowanym przez nas rozwi?zaniom.


 

       Zapraszamy Pa?stwa  do obejrzenia naszej krakowskiej strony:

                    
  Rosja - tutaj produkujemy domy z bala okr?g?ego                   Finlandia - tutaj produkujemy domy z bala klejonego


 ???????/parilka - bania parowa

Sauny, ?a?ni parowe  s? zawsze bardzo cenione i szeroko stosowane w?ród ludzi ró?nych narodowo?ci , zarówno w przesz?o?ci jak i obecnie . Z mi?o?ci do tych procedur , ludzie opracowali wiele ró?nych rodzajów , takich jak rosyjska ?a?nia parowa - bania...

Nasi Partnerzy

      
                                       
 
Podstolice 34, 32-020 Wieliczka, tel.: 795 376 591, e-mail: biuro@domyzbali.lublin.pl
JesteĹ› tutaj Strona Startowa